Huaxin--Business Distribution
HUAXIN COKE | HUAXIN FERTILIZER   中文 | EN
Business Distribution






Shanxi Fenxi-Xiangyuan Coal Co.,Ltd








                             




Jiaocheng Xinyuan Transport Company












Huaxin Science and Technology Park














Shanxi Huayuan Liverstock Husbandry Co.,Ltd