Huaxin--Business Distribution
HUAXIN COKE | HUAXIN FERTILIZER   中文 | EN
Business Distribution


Shanxi Fenxi-Xiangyuan Coal Co.,Ltd
                             
Jiaocheng Xinyuan Transport Company
Huaxin Science and Technology Park


Shanxi Huayuan Liverstock Husbandry Co.,Ltd